Boozhoo Nana Boozhoo: GAZAAGASKWAJIMEKAAG Ojibwe for Leech Lake

Mar 30, 2020

Nana Boozhoo sings us a song to help us learn how to say Leech Lake in Ojibwe: 

GAZAAGASKWAJIMEKAAG.

For more Boozhoo Nana Boozho click here!